• Segunda
 • 18:30 - 19:30
 • Joana Vaz
 • Saber +
 • Quarta
 • 18:30 - 19:30
 • Joana Vaz
 • Saber +
 • Sexta
 • 18:30 - 19:30
 • Joana Vaz
 • Saber +
 • Terça
 • 10:00 - 11:00
 • Ginásio 100%
 • Saber +
 • Terça
 • 18:30 - 19:30
 • Ginásio 100%
 • Saber +
 • Terça
 • 19:30 - 20:30
 • Ginásio 100%
 • Saber +
 • Quinta
 • 10:00 - 11:00
 • Ginásio 100%
 • Saber +
 • Quinta
 • 18:30 - 19:30
 • Ginásio 100%
 • Saber +
 • Quinta
 • 19:30 - 20:30
 • Ginásio 100%
 • Saber +
 • Segunda
 • 18:15 - 19:15
 • Ginásio 100%
 • Saber +
 • Quinta
 • 18:15 - 19:15
 • Ginásio 100%
 • Saber +
 • Terça
 • 20:30 - 21:30
 • Ginásio 100%
 • Saber +
 • Sexta
 • 20:30 - 21:30
 • Ginásio 100%
 • Saber +
 • Segunda
 • 19:30 - 20:30
 • Ginásio 100%
 • Saber +
 • Quarta
 • 19:30 - 20:30
 • Ginásio 100%
 • Saber +
 • Segunda
 • 19:30 - 20:30
 • Joana Vaz
 • Saber +
 • Quarta
 • 19:30 - 20:30
 • Joana Vaz
 • Saber +
 • Sexta
 • 19:30 - 20:30
 • Joana Vaz
 • Saber +
 • Segunda
 • 20:30 - 21:30
 • Joana Vaz
 • Saber +
 • Quarta
 • 20:30 - 21:30
 • Joana Vaz
 • Saber +
 • Sexta
 • 20:30 - 21:30
 • Joana Vaz
 • Saber +
X